This Weeks Best Russian River Cruises

12 Day Russian River Cruise

12 Day Russian River Cruise - St. Petersburg to Moscow (MS Nizhny Novgorod)

MS Nizhny Novgorod

Departs from St. Petersburg

Departures: 8 Jul 2020 | 30 Sep 2020 | 29 Jul 2020 | 9 Sep 2020 | 17 Jun 2020 | 19 Aug 2020 | + 1 other departures

From $3,712 AUD*

12 Day Russian River Cruise

12 Day Russian River Cruise - St. Petersburg to Moscow (MS Zosima Shashkov)

MS Zosima Shashkov

Departs from St. Petersburg

Departures: 8 Jul 2020 | 19 Aug 2020 | 9 Sep 2020 | 30 Sep 2020 | + 0 other departures

From $3,484 AUD*

12 Day Russian River Cruise

12 Day Russian River Cruise - St. Petersburg to Moscow (MS Georgy Chicherin)

MS Georgy Chicherin

Departs from St. Petersburg

Departures: 21 Jun 2020 | 10 May 2020 | + 0 other departures

From $3,484 AUD*

13 Day Russian River Cruise

13 Day Russian River Cruise - Moscow to St. Petersburg (MS Nizhny Novgorod)

MS Nizhny Novgorod

Departs from Moscow

Departures: 29 Aug 2020 | 27 Jun 2020 | 18 Jul 2020 | 6 Jun 2020 | 8 Aug 2020 | 19 Sep 2020 | + 0 other departures

From $3,929 AUD*